Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 163

aan Woerden begeleidden. De Krygsbezetting der Stad ftondt gefchaard. De Generaal Baron Bentinck, Bevelhebber van het binnen Utrecht gelegerd Krygsvoik, reedt in ftaatlyken optocht te paard voor de koets der jeugdige Egtgenooten door de Stad tot buiten de Catharyne Poort. De ftraaten, door welke de trein van elf koetzen, ieder met zes paarden befpannen, reedt, waren opgepropt met nieuwsgierige en juichende aanfchouwers, en gaf het niet minder drukte buiten de Poorten.

Toejuichingen ontbraken 'er desgelyks niet, wanneer die Vorstlyke Stoet, den ne-1 gen en twintigften van Wynmaand, op de j Oranje Zaal aankwam. By dit Lusthuis' was eene aanzienlyke Eerwagt van Grenadiers, Musquettiers met een Vaandel, Hautboisten , en wat verder ftaatfie kon byzetten. De vrolykheid hadt 'er haar zetel gevestigr. De Officieren van de 'sGra•senhaagfche Krygsbezetting deelden in die voorbereidende Feestvieringen. De nieuwlings Getrouwden bleeven op dat Lusthuis, doch het overige Stadhouderlyk Gezin toog na 'sGravenhaage, waar de plegtige Inhaaling van den Erfprins, nevens zyne Gade, met groote ftaatlykheid, eerlang zou plaats hebben, tot welke men zich gereed maakte, als mede om te voldoen aan het voorfchrift des Hofs van Holland, en van de Magiftraat van 'sGravenhaage, om hunne Huizen, of de Straaten voor dezelve, te verlichten, op den tweeden van Slachtmaand, den dag ter openbaare Intreede L 3 van

LXIX. boek.

1701.

Derzeler aangrim ia ï Haage.

Sluiten