Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXX. BOEK.

1791.

£34 VADERLANDSCHÊ

deedt Wangeloof gebooren worden. Een Wangeloof niet te we eren, door het aanbod om Zilver voor een bepaalden Prys, op het Mark gefteld, uit te geeven (*): dewyl dit werd aangezien als eene Uitkeering vm negentig ten honderd aan de Eigenaars. — Het voorgeflaagen Middel om herftel kwam neder om Bankgeld door de Bank met Specie in te koopen, en dus het verminderen van het Bankgeld tot die hoeveelheid, welke de Koophandel behoefde : waar door het Bankgeld weder moest ryzen, en de Eigenaars hunne fchade zouden vergoed krygen. Niet alleen kon de Bank, naar het oordeel der Op Helleren, dit zonder fchade, maar zelfs met voordeel , doen. De tegenwerping, dat door

deezen maatregel te volgen, het Goud en Zilver, wegens den hoogen prys, het Land zou uitgaan, wordt getoetst en wederfprooken. 'Ér was geen gebrek aan Goud en Zilver. Verfchéide Muntfpecien konden met geen voordeel worden uitgevoerd — den vryen loop, den uit- en invoer kon met geene mogelykheid bepaald worden — deeze was allernuttigst en noodzaaklyk, deeze rustte op de vereffening van de balans der gekogte en verkogte Goederen onder de Volken. Niets was meer gefchikt om Goud en Zilver herwaards te trekken, dan het geloof in, en vertrouwen op de Bank, die 't zelve herwaards deedt komen, en tot een Fonds diende voor alle Volken

van

(*) Zie onze Vaderl. Hifi. ter laatstgem. plaatse.

Sluiten