Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMENDE WAERELD. 15

véri, dan dat, in één oogenblik, de geheele verandering van deeze waereld zou daar zijn, indien God dezelve maar gebood. Wij mogen, ja! volgends de regels eener goede uitlegkunde, nu en dan invullingen maaken in de verklaaring der H. Schrift; maar geene andere, dan die ftrooken met het verband, en waartoe hetzelve aanleiding geeft; die tevens natuurlijk, met de gewoone wijze van fpreeken overeenkomftig» en zodanig zijn , dat daardoor de fchoonheid, de nadruk, en het gewigt van het'voorltel des fchfijvers, of fpreekers, niet verminderd , maar veeleer vermeerderd wordt. Kan men zeggen, dat het zo gelegen is met de invulling, die men hier maakt; volgends welke de taal des Dichters, aangaande de verandering deezer waereld , niets meer beduidt, dan wat God zoude kunnen doen, indien Hij wilde? Ieder, die maar een weinig aandagt gebruikt, gevoelt het tegengeftelde.

Even zo duidelijk vermeldt de Dichter de aanftaande waereldherftelling met de volgende woorden: — Gij zult ze veranderen, als een gewaad; en zij zullen veranderd zijn; Zommige fchriftverklaarders nemen het denkbeeld van de aanftaande herftelling deezer waereld uit de gemelde woorden geheel weg , terwijl ze in dezelve niet anders vinden, dan

eene

Sluiten