is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over de toekomende waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMENDE WAERELD. 77

gelijk ter bemoediging der godvrugtigen, in het 6de vs. Maar de mannen Belials , enz. De mannen Belials, die gelijk waren aan doornen, zouden als doornen behandeld worden. Zij zouden •weggeworpen worden. Zij zouden al te [amen weggeworpen worden. Zij zouden verbrand worden. Zij zouden ganfchelijk verbrand worden.. Zij zouden ganfchelijk verbrand worden ter zelfder plaatZe. Sommigen vertaaien die laatfte woorden: in het zitten; dat is, wanneer de Mes/ias zal zitten, als Rigter. Wij houden ons aan de vertaaling der Onzen , die zeer wel overeenkomt met het Hebreeuwsch. De Spreeker geeft, bij onder-[telling, te kennen , dat die weggeworpene doornen eens zouden bijéén vergaderd worden op eene bepaalde plaats; uitdrukkelijk, dat zij verbrand zouden worden op die zelfde plaats.

Men befchouwe hier den Mesjias als het tegenbeeld van Salomon. Salomons verordening tot den Israëlitifchen troon ontmoette, op het einde van Davids leven, eenen fterken tegenftand, door den opftand, dien Adonia met zijnen aanhang verwekte; in welke tijdsgelegenheid David de hier vermelde woorden fchijnt gefprooken te hebben. Deeze opftand werd reeds ten deelc gedempt vóór Davids dood; vervolgends ten vollen in het begin van Salomons regeering.

>. Daar-