Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMENDE WAERELD, 5Iï

Jesus Christus van den hemel, met de Engelen zijner kragt. Dus volgt zulk een het voorbeeld van zijnen grooten Leermeester, die, als Hij gefcholden werd , niet weder fchold, en, ais Hij leed, niet dreigde ; maar gaf het over aan Dien, die regt vaar diglijk oordeelt.

Eindelijk is dit leerftuk in vollen nadruk bevoorderlijk aan de heiligheid des leevens, voor zoo verre daartoe behoort, dat wij God dienen met eene ijverige en volvaardige gemoedsgefteldheid. Het leerftuk der toekomende waereld is van eenen zeer opwekkenden en ijververwekkenden aart.

De H. Schrift doorloopende, zien wij , dat daaruit de kragtigjle drangredenen tot hec leiden van een heilig leeveB worden afgeleid; die , wanneer wij omtrent dit gedeelte der Godlijke openbaaring geloovig verkeeren, niet kunnen nalaaten ons vuurig van geest te maaken in het dienen van God. Men denke, onder anderen, aan den inhoud van Pf. XXXVII, vergeleeken met Spreuk. II: 20—22, en aan den inhoud van 2 Petr. III.

In het bijzonder en vooral is dit waar van de leef der H. Schrift, noopends de aanftaande her-

Sluiten