Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMENDE WAERELD. 5ti

fte geestdrift tot het dienen van de zonde. Tegen deeze werking des duivels is de inhoud van het Euangelie der .zaligheid ingerigt, voor zo verre het ons de verborgenheden der toekomende waereld ontdekt. Die regt opmerkzaam en geloovig verkeert omtrent de aanftaande waereldherftelling, voelt zijn binnenfte gloeien van eene leevendige begeerte, om God te dienen. Zo dikwijls hij deeze aarde met zijne voeten betreedt, vertegenwoordigt hij zig door het geloof derzelver aanftaande herftelling, en zijne volzalige inwooning daarin, na die herftelling. Hier is het , als of alle fchepfelen; die tot deeze benedenwaereld behooren , hunne ftemmen verheffen, en hem toeroepen: „ Dient „ God ; zo zullen wij u dienen. Wij zullen ;, in den dag der eeuwigheid herfteld worden, i, om uwentwille, om u gelukkig te maaken; „ als zijnde van onzen Schepper beftemd , en „ op zijn bevel gereed, om, zo dra de tijd van „ dit zijn welbehaagen zal daar zijn , en gij ;, tot inwoonderen zult gefteld zijn van de „ vernieuwde aarde, aan alle vatbaarheden ,j en geneigdheden van . uwe gezuiverde en ü verhoogde zintuigen , en alle uwe begeer* „ ten naar aardfche zegeningen op de volko,, menfle wijze , en in de hoogfte maate té n voldoen; Zoo goed is God ; en dat is het %\ „ loc

Sluiten