Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. ii

Het oproer , het zij hetzelve uit eigene beweging, het zij het als het werktuig ^ van anderen woele, grijpt raazende alle c middelen aan, welke ter bereiking van deszelfs oogmerken dienstbaar kunnen zijn. Laster , vervloeking , befchimping , benadeeling, vervolging en moord van bijzondere perzoonen ; de vernieling , plundering , en brandftichting van leevenlooze goederen ; ja alles , wat de laagfte en kwaadaardigfte haat en wraakzucht aan het onverftand kunnen inboezemen , zijn de middelen, in wier gebruik het oproer geen het minste onderfcheid maakt, en waardoor alle wetten en rechten der bur"geiiijke maatfchappij zonder nadenken worden vertreden , zoo ras het dezelve aan magt ontbreekt , om haar natuurlijk en noodzaaklijk gezag ftaande te houden. *— Geen geregeld, overeenftemmend ontwerp is zichtbaar in alle de woelingen van het toomelooze oproer : de fchriklijkfte hartstogten , welke nimmer naar de ftem der reden luisterden , hollen onbeteugeld voord; elk volgt de infpraak zijner eigene woede , en niet zelden vernielt de ongeregeld

Gewoons

rerking an het iproer.

Sluiten