Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPELLEN. (ALEXANDER van der) 33

genen ir.tusfen, welken een uitgebreide Gêflagtüjst van deze luisterrijke familie verlangen te lezen, zullen die vinden in het JVederl. G'.fiachi-, &ais- en Wapenboek van Asa. Fr:."-e?.da, II. Deel.

CAPELLEN (ALEXANDER van der), Heer van ^rrr-' iergen, Boedelhof, Mcrvelt, enz.; tweede zoon van Gerlach van der Capellen en van Margaretha Schimmelpemhhs van der Oye, beleend met Boedelhoff', bij opdragt zijns vaders, en bij koop bezitter van de Havezate Mervelt, bij Grol gelegen. De juiste tijd van zijne geboorte vindt men niet bepaald,'men meent egter zeker te weten, dat zulks is geweest tusfen de jaren 1590 en 1600.

Deze Alexander was een fchrander en geleerd man. Da gronden zijner letteroefi'eningen en kundigheden heeft hij ge« legd op he: Ilogefchool te Leijden'; wordende van zijnen ijver, en bekwaamheid een opmerkelijk getuigenis gevonden, in de Lijkrede, door Gerh. Joh. Vossius, over het afsterven van Thomas Erpbnics , gehouden. Men leest aldaar, bladz. 17, het volgende: Inter dijcipulos ejus, quos et muitos habuit, et fueftèktes, ejï nobilisfimus At.exander a Capelle, inclyti Viri. Ci.rlaci a Capelle, Cancellarii Geldrix , proles dignisfima, cujus pngulare ingenium, et incredib'lem irdustriam, 'ceftinmre ex

. : quod, qui ,hiflvrice, civili prudentia, et juris Studio fedvlo .fsr dedisjet, ex minime remittens, fane non int.rmittens, horis ju-j ïiyif, idque quatmr circiter menfibus tantum Arabicarum lite' rarum . notiiiam combaravit, ut non modo citra vocalium, quas rocar.t. opem, cunüa leÜitaret, fed quacunque communi gentis ejus Hngv.a prodita esjettt, optime intelligeret, belleque interpretaref.tr.

Vervolgens vreemde landen bezoekende, heeft hij zig in Frankrijk langen tijd opgehouden.

In 1Ó24, werdt hij befchreven in de Ridderfchap des Graavfchaps Zutphen, en was, namens dezelve, Gecommitteerde* ter Generaliteits Rekenkamer, Raad van State, Staten Gene-, raai, Richter der ftad en des ambts van Doesburg, enz. : Hij is bij aanhoudendheid in 's kinds dienst gebruikt gewor-

YL Djskl. C fcjjj

Sluiten