Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CLERCQ. (HERMES le)

gaf te Sakvnanla lesfen in de geleerde talen , ter tijd toe .'dat *e'Koning van Portugal, zijne verdienden ter ooien gekomen Ziinde, hem de opvoeding zijnes broeders aanbeval;. deze taak. ©p zig genomen hebbende, volvoerde hij met WH doch ia. begeerte om de arabife raaf te leren ,' deed'henrvoor dien voor* dölrgen pdst bedanken , en dreef hem ten jare 15-P naar Afrtt ka. In zijn voornemen gcQStfgd zijnde, keerde hij in 154* naar Spanje te rug,. be;af zig .naar. Qregqda met voornemen om naar zijn vaderland weder te keren; doch de. dood belette hem zulks, en hij ftierf nog ten. zelvden jare in genoemde ftad.

Clekaed is voor Kef tijdvak waar in hij leefde een kundig Man geweest, cn ervaren in de geleerde talen, waar van hij büjkcn heeft gegeven' in zijne door den druk gemeen gemaakts fchriften, welke zijn:.';.' Iijtiitdiones Lvigdas ördcce. Paris. 1563. in 4ta. £? Svf\ s> Meditaüones Grxca-iicce in artem Gramtnaticam. Paris. 1563. Ivo] 3. Yatiga tn Crsinmatïcsn Hebrxam. Lugd. Bat. 1589. ivo. 4." TpijToTarvm de peregrinabSme fua £ƒ 4i rebus Ma:hnrssticts Lïbri-H. Lovan» i5<S?t Üvo. J:t;:i<,t6. £va. 5. tfethadut dotendi-Puer.es- anolpli*betL-*s. Franfof. 157*» e,.9.-___ Reizen. M} .van der Aa, XiV. Dycl. M. Adamt} Vit. Pr.ilop. p. 57. C. Hai-man. Confp. Reip.. L. V. C. 7. f, *£. p. 474. Vogt, O.m/. Kfor, rar. p. 193- Sfc» c- j' Chrys*"xder, do prime-j'tripto -J'-ab. fiBPt pi M en en de Seivijvörs'aangehaald in Sas. fttJM tócr. P. lil-.P-121..

CLERCQ (HERMES le) i" een 'geTeerde Jefuit van de jtVIde eeuw, was van Aww* crboc:t:g. HJ heeft gedurende een reeks van jaren gewoond" té BUlom^VL Auvergne, en hij ftierf *er omtrent hét jaar 1630, in een hcög gevorderden ouderdom.. Hermks was een gcdyi igt|j MTm,fi|aar bij beroemd jegens z'yr.e kunde'in de fra|e letteren," latijnfe digtkundé en ketkeïijk regt. H'.j heeft de Volgende werken, alle in vaarten gefchreven, nagelaten: 1. Bé Jngeiis, beatisque Spi\$bus. 2. Fasti facri SanU'r.im', Sa-iclarumque. 3. V'.ta S. Tg-

I-v„'„». — J- F- Foppens,' Bibl. Belg. p. 479-

^uot, Affin. j&fér. Tom. X. p. Si, 82.

CLERCQ

Sluiten