Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS MIDD ELEN"

de reden en grond geregtigt en zelfs verplige is, het algemenen welzyn, in welke zaken of gevallen het ook gelegen zy, langs de beste wegen en middelen zelve te zoeken en te behartigen , als mede aan haare onderhorige voor te Hellen en te bevelen; en dus ook om dezelve reden, de geenen, die daaromtrend nalatig, onwillig of wederltrevig zyn, met Boetens en verdere Dwangmiddelen tot hun pligt te brengen en te houden: Dewyl alle Opperfte of hoge Regering van een Land of Volk, wat naam of form dezelve ook moge hebben, tot de bevordering van het gemelde groot einde, namclyk het algemene welzyn der zamenlevinge, het regt en de magt heeft, en ook noodwendig moet hébben, of zoude de naam van hooge Overheid, niet alleen, niet waardig zyn, maar zoude ook zodanige Regering eene der grootfte gebreken, tot haar eigen, dog allermeest tot des volks merkelyk nadeel, onderhevig zyn, welke ooit plaats konde hebben; en derhal ven voor een onmogelyke zaak, welke geen plaats kan of mag hebben, te houden is, gelyk het tegendeel daar van te agten voor het groot einde, waartoe de Regering eigentlyk door de voorzienigheid is verordineerd, en waar van ze ook aan dezelve verantwoordinge fchuldig is. Deze vooraffpraak die we (ter aantoning van de groote aangelegentheid van onze eigen Manufacturen, en by die gelegenheid, edog maar als in 't verfchiet, van de overige Handwerken en Trafiken, tot bevorderinge van den Algemenen Koophandel en Welvaart van ons Gemenebest

en

Sluiten