Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

25

Men kan deezer Tegenverklaring het voorkomen van regtmaatigheid niet ontzeggen, en zal moeten bekennen, dat daar in zeer kunftig de oorzaaken des Oorlogs op de Franfchen worden overgeweezen; doch dit is, by wederzydfche Oorlogsverklaaringen niet zelden het geval. De gronden daarenboven der Fratifchen, en die des Keizers, verfchilden; en elk, op de zyne redenkavelende, fcheen het regt aan zyne zyde te hebben. Intusfchen waren de bedoelingen des Keizers om den Koning van Frankryk te herftellen, ten vollen openbaar; terwyl de wyze waar op men dit, door deezen Oorlog, zogt te bewerkftelligen agter den fcherm der Staatkunde bedekt was.

De Koning van Pruisfen, dien wy, in 't voorbygeloopen Jaar, met Keizer Leopold ' werkzaam te Pilnitz vonden (*}, hadt met] deezen eene Overeenkomst geflooten, kor- ] ten tyd vóór het overlyden diens Keizers r bekragtigd (t> Eene nadere Verbintenis * tusfchen die Mogenheden, alleen tot de omftandigheid van Frankryk betrekkelyk, was 'er voorhanden, op den achttienden van Sprokkelmaand getroffen. By dezelve gingen zy, gelyk de aanvang luidt, „ eene „ vaste en altoos duurende Alliantie aan, 3, zo wel voor zich, als voor hunne Bond„ genooten, tot het neemen van zodanige „ maatregelen, als de omftandigheden zou-

„ den

(*) Zie onze FaderL Hifi. XXIV. D. bi. tt) N. Nedtrl. Jaarb. i7o2. bl. 520. 4 B 5

lxxl

boek.

1792. Aanmerking op be'de deeze Oorlogsver kiaaringen.

Verbis-; enis des konings 'in

'ruisfen iet den keizer.

Sluiten