is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende de jaaren 1792 en 1793. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Negen en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. sa?

„ helpen tot ftand brengen." Eene

pooging, welke die Leeraar zo veel te meer van ^zynen pligt rekende; „ dewyl „ tot hier toe nergens, althans in geen der „ Steden van ons Vaderland, zo veel hy „ wist, eene algemeene en door de Rea, geering zelve bewerkte en ingevoerde 9, hervorming in dit ftuk, was daarge3, fteld; waar van het eerfte voorbeeld, 9, gegeeven door eene kleine, maar van 3, ouds in Batavie beroemde Stad, by„ kans op 't middeapunt der Republiek „ gelegen, de aandagt der geheele Natie „ zou kunnen opwekken, 't geen althans, op het einde der xvmde Eeuwe vry „ waarichynlyker werd, dan het was vdór „ vyftig of honderd Jaaren."

De Leeraar Ockerse, met deze gevoelens bezield, beklom den kansfel, op den vyf en twintigften van Louwmaand. De vreemdheid des Onderwerps, waar over men wist dat ftondt gehandeld te worden ; het belang, 't welk veelen der Stadgenooten 'er in fielden, de nieuwsgierigheid van anderen, en andere misfchien min pryslyke oorzaaken, dreeven de menigte Kerkwaards. De Roamschgezinck Stadgenooten van den besten Burgerlyken ftempel, fielden , ten deezen ftonde, Godsdienstpartyfchap aan eene zyde, en hoorden de Leerreden eens Menfchenvriends. Een meer dan men zich voorgefteld hadt algemeen genoegen baarde > Mans Reden voering.

De Stadsregeering betuigde openlyk

P % haa-

LXXIL BOEK,