Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT.

In die geval bevind zig ons gemeenebest; hetzelve heeft eene uitgebreide Scheepvaart, eene zeer bloeiende Commercie , en ryke Coloniën, zonder nogthansopeene befchermende Zeemagt te konnen roemen, welke aan die Bronnen onzer Welvaart geëvenredigt is. Dit

overweegende , heb ik, als een getrouw Burger en Dienaar van myn Vaderland , het van myn pligt geacht, alles te moeten toebrengen, wat ten nutte myner Landgenooten, en tot befcherming van ons dierbaar Vaderland eenigzins zoude konnen medewerken.

Deeze dryfveeren fpoorden my aan tot het ontwerpen van een Plan, om een vast Zee-Corps uit bevaar en Matroozen op te rig-

ten,

Sluiten