is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 Van de Waarheden, die in

fchryvers hebben ook.gemeend, dat zy de eer der Schryveren van het N. T. niet beter in dit geval redden konden, dan met te beweerendat zy by enkel zinryke overbrenging en toe! pasfing (accommodatie) het O. T. hebben t' huis gebragt op Christus èn zyn ryk, fchoon eigcntlyk de aangehaalde plaatzen letterlyk on perzonen of gevallen van het O. T. zien moi -TT „?y zeS§cn > dus waren de Joden \ vooral de AIcxandrynfche ,gewoon, die aan Allegonen overgegeven waren,en dewyl deSchrv. vers van het N. T. tegen hen wilden bewyzen, dat Jefus de Mesfias ware, zoo hebben zv de redeneerwyze by deeze Joden aangenomen, gevolgd en gebruikt , door een argumentum ad hominem, maar, alszy de Heidenen wilden overtuigen, hebben zy zig van deeze redeneerwyze onthouden. (*) Deeze ftoffe is buiten kyf

veel

„ vid? Ja maar, alfeboon zulks zoo ware, zoo ftelt het es„ ter onder het voorbeeld van David en Salomo eenen veel „ hogeren Perzoon voor. Het is goed; maar hoe kan ik dit „ weeten? Verklaren zig de Schryvers van het O. T. daar „ over ? Dat juist niet, maar de heilige Apostelen, door in„ geving van den heiligen Geest, wyzen ons den hoogenzin „ en het tegenbeeld aan. Dus is dan Pauïus leere waar, omdat Paulus het zegt." Neen, myn vriend! dus redekavel geen Christen, ook de Apostelen niet, zie flegts één

voorbeeld voor allen Handel. II. 29. 30 '

(*) Om van de oudere als Theodorus Mopsuestenus omtrent het jaar 428 geflorven, en in de tweede Kerkvema_denng te Conliantinopelen veroordeeld, niet te fpreken het Kbe-icend, dat de Sociniaanen, Arminiaanen, H. Grotius P..Limborch , Clericus en anderen, en thans velen ï,i Dmtschland, byzonder D. Semler in verfcheiden van zyne fchriften deeze meening voorftaan. Zie zyne Adparat. ad Itberal. N. T. interpret, p. 94. de freye Unterfikhurs. vont Canon P. I. p. 84. Io5. fi] p. SM# enz- B&„twJ^# fragmente etnes Ongencindcn. p. 354. 363. en elders.