Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 Van de Verborgenheden $ die in

§• 2.

Verdeeling der Verborgenheden^

Men kan de verborgenheden verdeden in natuurlyke , die plaats hebben in en by natuurlyke dingen en fchepzelen , en in Godlyke, diemen vind in God en Godlyke dingen; verder m verborgenheden der rede en der Openbaring,immers ook de rede maakt ons zaaken en waarheden bekend, welker eigentlyke wyze van mooglykheid wy met begrypen kunnen : men zoude ook kunnen eene verdeeling maken in waare en valfche verborgenheden ; de waare, hoedaamge tot den zuiveren Christclyken Godsdienst behoren; valfche, welke deezen naam niet ver^ dienen, zoo als de Tramfubftantiatie der Roomiche Kerk, welke tegenftrydig is , of zoo als de verborgenheden der Heidenen, hunne zoo ge^ roemde Mysteriën, die alleen deezen naam hadden , omdat zy bedekt moesten gehouden en niet aan het volk bekend gemaakt worden. (*) Dus verdienen ook de verwarde voorftellen der zoogenoemde Mepten deezen voortreflvken naam niet. -— Uit het geen wy tot hier toe van de verbot-

gen-

C) Wanneer Alcibiades iets daar van had bekend gemaakt, werd hy ter dood verwezen. Corn. Nepos Jjettiad, tap. 3, 4< -Ovjmus zegt, /J,n amandi Lib. II. verf. 6o.

Qjns Cereris ritus aufit vulgare prof aai* ? In t genieën kan men van dezelven zien Is. Cisaueo^ f.xerc. 16. adverf. Barenium Num. XLIII. p. 477. -en Ion. IüUnds Christianily not mysterieus SeO.UL Cap. I- p (>■>■ iqq. De geleerde Bi,fehop Warbürton in zyne OedMe'zendtng van Mofes heeft 'er zeer veel mede op, doch men le"ze Leland nuttigheid en noodzaakhkheid van de Crisf'vfee Openbaring. 1. Deel I. /lui. Bladz, 255. volgg.

Sluiten