is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenstrydigheden. Hoofdft. VII. 89

jo'db aan David opgeeft, zullen wy ons wederom niet lang ophouden, ligtelyk kan een fout ingeflopen zyn in de affchriften (*), en al ftelt men dit niet, de wyze, hoe de telling des volks door Jodb verrigt is, daar hy uitdruklyk gezegd word, die met ongenoegen gedaan en ook niet volbragt te hebben 1 Chron. XXVÏI. 24. is ons niet blykbaar genoeg; ook heeft jodb de ftammen Levi en Benjamin niet geteld 1 Chron. XXI. 6. Nu zie men, of eene eigenlyk gezegde tegenftrydigheid kan bewezen worden tusfehen 2 Sam. XXIV. 9. en 1 Chron. XXI. 5. wat de Deïsten ook zeggen mogen (f); volgens de eerfte plaats, is het getal door jodb opgegeven 800000 uit Israël , en 500000 uit Juda; in de laatfte plaats uit Israël 1100000, en uit juda 470000 man. Kan men ten opzigte van het laatfte getal niet aanmerken, dat in de eene plaats het ronde getalvoer het bepaalde ftaat ? En wat het eerfte getal betreft, als men rekent 800000 man uit Israël, maar daar dan nog byvoegt 300000 vreemdelingen, ook de nabuurige en cynsbaare volken of Hammen ,■ zoude men dan ook deeze plaatzen niet kunnen vereffenen ? Onder de drie

plagen, door den Profeet Gad aan David ter keuze voorgefteld, is volgens 2 Sam. XXIV. 13., een honger van zeven jaaren , maar volgens

1 Chron. XXI. 12. een hongersnood van drie jaaren , het welk met eene pest van drie dagen, en eene vlugt van drie maanden ook beter fchynt te flrooken. Wy merken aan, dat de LXX.

2 Sam. I. c. drie jaaren lezen, dat ligtelyk ook

de

(*) Vergelyk MiCHAè'us Mof. Recht. I. Deel. BI. ïii. (j) Tindal Chris!end. zoo oud als de wereld ^.459. VolTaire enz.

► F 5