Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

e

Het gcwigt der zaken in dit derde Deel van den Bybel verdeedigd, benevens dewyze van uitvoering, zal, vertrouwe ik, den Lezer het zelve met niet minder toegenegenheid doen ontvangen, dan de twee eerfte Deelen gcnooten hebben. De verandering myner omftandigheden, daar het gewoon Hooglceraar-ambt in de li. Godgeleerdheid , my gunftig door den Ed. Gr. Achtb. Magiftraat myner Vaderftad op Utrechts Hooge School , is opgedragen, heeft wel ecnigzins vertraging veroorzaakt in den voortgang des werks; anders* zou dit derde Deel reeds voor de maand May het licht gezien hebben, doch die zelfde bevordering zal my tevens tot een fpoor en prikkel dienen, om onvermoeid, met verdubbelden yver voort te gaan, in het wederleggen en beantwoorden van de grieven, door de vyanden der Openbaring tegen dezelve ingcbragt.

In dit tegenwoordig Deel, word in het Xde Hoofdftuk aangetoond en bewezen, dat de H. Schrift nooit Itryd met de waar* 3 he-

Sluiten