Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meet-en Natuur-kunde. Hoofdft. X. 21

't rechte gezigtpunt trachten te plaatzen, en aantoonen, dat alle deeze Tegenwerpingen, hoe vreeslyk zy ook mogen voorkomen, niet inftaat zyn, het Godlyk gezag en de geloofwaardigheid van Mofes te benadeclen. Wat dan eerst betreft de Arke van Noach, van dezelve heeft men zich moeite gegeven, om verfcheiden af beeldingen te maken, doch van welke de meesten niet zeer veel waarfchynlykheids hebben (*_). Men handelt geheel verkeerd, wanneer men zich de Ark als eene vierkante kist verbeeld; Het Hebreeuwfche woord rQfi, het welk Mofes hier gebruikt, is naar alle waarfchynlykheid van Egyptifchcn oorfprong; Men vind het Exod. II. 3. insgelyks, alwaar de LXX Taaismannen het behouden, en 6i(3ic, zetten, fchoon zy het in de gefchiedenis van den Zondvloed door y.ifixrog, gelyk de Vulgata, door Ar ca vertaaien, van waar de Onzen het woord Ark genomen hebben. Zoo veel kan men met zekerheid ftelien, dat het woord niet eene kist, maar een fchip, of wilt gy, onbepaald , een vaartuig beteekent (|); Dit vaartuig timmerde Noach van Gopher-hout, hetwelk met Ol. Celsius (§) de meesten thans van Cy-

pres-

(*) Men zie de Schryvers , aangehaald door Buddeus Hist. Ecclef. T0111.I. pag. 141. Wjdeburgi Mathefis Biblica Specim. I. pag. 59—66. De Algemecne Hiflorie I. Deel, Bl. 295. alwaar men eene afbeelding van de Ark vind, als ook in Calmets Woord-boek van denBybel I. Deel. op het woord Arke. Men zie ook J. J. Schhidt Bybclfche Mathemat. I. Stuk. BL 359. Ook heeft Silberschlag in zyne Geogenie II. Deel een af beeldzei van de Arke geplaatst, doch over het welk de Heer MicHAë'us niet gunuMg oordeelt Oost. Bibl. XVIII. Deel Bladz. 19.

(t) Dit is door den Ridder MicriAëus aangetoond Oost. Bibl. XVIII. Deel. Bl. 15-18. (§) Hierobot. B.I. pag.133, Vergelyk Bociiart Phaleg, B 3 Lib.

Sluiten