is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zyne Apostelen. Hoofdft. XIV. 71

dat hy op bekeering, op eene oprechte bekeering aandringt , dat hy de voornaamfte der Joden, Farizeën en Sadduceën in hunnen rechten aart ten toon fielt als adderen-gebroedzels (*), die, indien zy zich niet bekeeren , den aanftaanden toorn niet ontvlugten zullen ; welke toorn , hy voorfpelt, dat over de Joden komen zal in eene geheele uitroeïng van hunnen

Staat. Al wat men voorwend van den ge-

meenzaamen omgang en verkeering van Jolmnnes met Jefus, is geheel buiten het echt gefchied-verhaal; volgends het zelve, fchoon zy Neven waren, en Jefus Moeder Maria eenmaal gelezen word haare Nicht Elizabeth, Johannes moeder bezocht te hebben,hebben echter Jefus en Johannes geenen gemeenzaamen omgang met eikanderen gehad. Johannes hield zich op in de woeftyne van Juda, geheel in de Zuidelyke Provincie van het Joodfche Land, en Jefus te Nazareth in Galilea, geheel in het Noorden, verre genoeg van elkandercn , zodat er geen vermoeden kan zyn van eenig famen opgefteld bedrog. En, welk is toch het eerfte getuigenis, dat Johannes aan Jefus geeft, als deeze by den Jordaan tot hem kwam ? Stelt hy hem aan de Joden als eenen Koning , als den Vorft voor, die Israëls Ryk op aarde zal verheffen ? Neen ! Ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt Joh. I. 29. dit is zyne vingerwys op Jefus! Is hier iets aardfch in ? iets van een plan op een wereldlyk Koningryk ? Iets

dat

(*) Matth. III. 7. liever Adderen-krooft, want de Adders baaren levende jongen, en broeden geene eieren uit, zie j. van Lier Verhandel, over de Drentfche {langen en adders Bladz. 92.

E4 '