is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zyne Apostelen. Hoofdft. XIV. 73

gehoord heeft, het zal niets ter zaake doen. De Hemelftem verklaart Jefus toch niet tot Koning, maar tot Profeet. Deeze is myn Zoon, myn geliefde, in welken ik myn welbehagen heb! Dus verftond Jefus dezelve ook, gelyk blykt, de,wyl Hy zich onmiddelyk na zynen doop naar de woeftyne begaf, om met vasten en bidden zich tot zyn ambt voor te bereiden. Laten wy dan uit dit alles beiluiten. Daar is geen zweem in de gefchiedenis,dat Johannes de Dooper een bedrieger zal geweest zyn, of met Jefus famen gelpannen hebben, om een ontwerp te vormen van een wereldfch Koningryk op te richten (*). -— De laater ongenoemde Schryver van het Boek Horus enz. (f) geeft dit ook toe, maar wend het op eenen anderen boeg: „ Jo„ hannes deDooper," zegthy, „ geloofde, dat het Ryk van den Mesfids zeer naby gekomen was, ja dat de Mesfids zelf reeds op aarde wandelde,en wydde alle menfehen met zynen „ doop tot dit Ryk in, hy nam zelfs flangen-en „ adderen-gebroedzel,Pharizeën en'Sadduceën, hoewel ongeern, tot medeleden van dit nicu-y we Ryk op. Dus was Johannes geen Bedrie„ ger, maar alleen een vroome Dweeper, die „ zich in de verborgenheden van Mithra, en ,, de Aftrologifche grillen van zyne heilige Pro„ feeten zodaanig verplaatst had, dat hem zelfs „ de verftandigfte en redelykfte Wysgeerte uit

„ dee-

(*) Men vergelyke W. Bell de Goddelyke zending van Johannes den Dooper en Jesus Christus onderzogt en bewezen , uit de omfiandigheden hunner geboorten en onderlinge verbintenis, met eene Voorrede van mynen nu geé'erden Ambtgenoot den Heere G. Bonnet, ook voege men hier by Kiem ever Charakterk. des Bybels F. Deel, I. Stuk. BI. 57.

(f) Bladz. 251.

ES