is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardryksk. der H. S. Hoofdft. XVI. 225

dcrd jaaren te vooren , onbebouwd, onvruchtbaar en armoedig ? — Deeze aanmerking brengt myvan zelf tot den laatften grond der befchuldiging van de Deïsten, ontleend uit het getuigenis van Ooggetuigen, die ons den tegenwoordig gen toeftand des Lands befchryven. Hier merken wy op, vooreerst, dat een land in deszelfs vruchtbaarheid, bebouwing enz. door de afwisfeling der Eeuwen onbegrypelyke veranderingen kan ondergaan. Paleftina door veelvuldige oorlogen verwoest, bewoond door Inwooners, die lui en traag zyn tot den arbeid, die gebukt gaan onder het ftrengfte juk van overheerfching, die gedeeltelyk onderling geduurig twisten, en een foort van inlandfche oorlogen voeren; dit Paleftina kan niet vergeleken Worden met dat zelfde land, toen het door eene vryë, werkzaame Natie bewoond en bebouwd werd. Ten tweeden: Wy hebben boven reeds bewyzen aangevoerd , die van den aard des Lands zelvcn en deszelfs grond alle goed getuigen, waarby ligtelyk nog anderen zouden kunnen gevoegd worden (•). Met één woord, het geen door oude en nieuwe, in-en uitheemfche Schryvers eenpaarig getuigd , door het beloop der gefchiedenisfen onderfteld, door oude overblyfzelen van Penningen , Munten enz. bevestigd word, kan niet ontkend worden, ten zy men opzettelyk alles verkiest te loochenen , wat niet van onzen

fmaak

(*) Zelfs een Montague, dien een Deïst niet wraaketi zal, als getuigen in deeze zaak, al wilde hy, gelyk de Schryver van la Bible enfin enz. eenen geleerden Shaw verdacht houden van vooröordeelen. Zie den Wel Eerw. Kuypers Aanteck. op d'Arvheux Reize Bladz. 3. volgg. Ook voege men hier nog by het geen Büsching heeft Erdbefchr. Afiënu V. Theil. Seit. 414.

IV. Deel P