Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 Verdeediging van de

daans, dat is ten zynen opzigte aan deeze zyde van die Rivier, fchoon ten onzen opzigte aan geene zyde. Het land Canadn lag ten opzigte van Mofes aan de Overzyde van den Jordaan, vergelyk heul. III. 8. Derhalven vervalt deeze tegenwerping van zelve. Ten tweeden, zegt hy, is het onwaar en onraooglyk, dat Mofes toen kon zyn in dc woeftyn van Paran, die meer dan 50 mylen van de plaats af is, daar Mofes zich thans bevond, als ook tenderden, dat hy thans by de roode Zee zou geweest zyn ; Doch kan niet de meening van deeze verzen Deut. I. 1. 2. zyn, dat Mofes deeze woorden gefproken heeft, zo aan deeze zyde der jordaan als te vooren, in de groote woeftyn enz.? zonder dat men dan alle de piaatzon hier gemeld, in de Moabitifche velden , of beöoftcn den Jordaan behoeft te zoeken ? De Heer Schutte (*) heeft alle de hier opgenoemde plaatzen in de woeftyn , aangetoond. En zonder dat deeze vraag naauwkeurjg beantwoord is, kan onze Schryver niets tegen den Tekst inbrengen. Het geen hy van de roode Zee hier zegt, ftaat wel in de Vulgata, maar niet in het Hebreeuwlch, alwaar enkel Suph, niet Jam Suph gevonden word. Dus is ook de grond van zyne vierde befchuldiging, alleenlyk in de gemeene Latynfche overzetting gelegen, welke in plaats van Di-Zahab, hetwelk een eigen naam is , heeft, ubi aüri eft plurimum, daar zeer veel goud is. Hier zegt onze Schryver: „ Het „ is onwaar, dat er veel goud is te Hazaroth by „ Paran. Dit ellendig land heeft, verre .van goud op te leveren , nooit iets voortgebragt „ dan fteenen". Maar Di-Zahab is een eigen naam,

en

(*) 1. c. pag. 94. volgg.

Sluiten