Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i? Verdeediging van de

menfchdom gewrocht wierden (*), hoe kunnen zy dan gewrochten zyn van God, die altyd goedertieren en weldaadig is ? Wy hebben II. Deel. Bladz. 379. Morgan reeds wederlegd, daar hy de ftrengheid van Gods behandeling jegens de Israëliten, berispte, hier komen hem Mofes wonderen over het algemeen als te ftreng, en dus niet Gode-waardig voor. Doch geheel ongegrond. Gods plan eifchte doorluchtige en ontzettende wonderen by de invoering van eene nieuwe Huishouding met zyne Kerk; De hardnekkigheid van Pharaö, en de hooggaande wrevel der Egyptenaaren , hadden den Godlyken toorn verdiend, ja, in de plagen over hun gebragt, kan een opmerkzaam gemoed de billyke Wet van wedervergelding ontdekken. WashetB. BV. onrechtvaardig, dat de Eerstgeboorenen gedood werden van hun, die wreed genoeg waren gewéést, om de jonggebooreneknechtkens derlsraëliten onbarmhartig in het water te fmooren? God, de Heerlyke, wil zo wel zyne Heerlykheid en Rechtvaardigheid, als zyne Ontferming en Goedheid onder de menfehen erkend hebben. Dan in het vervolg, daarwy van de plagen van Egypten afzonderlyk fpreken, zullen wy hier nog het een en ander moeten byvoegen.

§. 6.

Aanmerkingen nopends de Egyptifche Toveraars.

De Deïsten en andere Ongelovigen, meenen tegen de waarheid van Mofes Wonderwerken te

kun-

(+,) Th. Morgan Mor al Philof. Vol. II. pag. 22. Fel. UI. pag. 178. 225. enz.

Sluiten