Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'té De Opstanding vak

„ geweest. Tot zodaanige boosheid konden zy byna onmooglyk vervallen, veel minder de middelen tot een dergelyk bedrog uitvinden, alzo zy op geene Hooge Schooien ge„ weest waren, en gevolglyk géene Sofistery, 5, noch de kunst van bedriegen, geregeld geleerd hadden. Zy waren alleen Dweepers (*), „ en geloofden zelfs, dat die wonderbaare ge„ beurtenisfen in de daad gefchied waren, die „ zy , indien niet geheel verdicht hadden (t) , „ echter wanftaltelyk vergrootten, om hunne „ fchriften fraai naar de wyze van alle toenmaalige Gefchied-fchryvers daarmede op te ,, Ichikken. Daardoor onderfcheiden zich Dwee„ pers juist van andere tnenfchen, dat hunne „ eigene Verdichtzelen, hun uitgemaakte waar„ heden fchynen te zyn. Doch een ligchaam „ fteelen, en vervolgends zeggen, dat het is „ opgeftaan, past zeker niet op zulke fchuinsdenkende en fchuins-werkende menfchen. „ Nog meer! Johannes is waarlyk veel minder bygeloovig, en bezit in de daad veel meer „ wysgeerig verftand, en ook meer vrymoedig,, heid, dan de overige Etüingelisten. Nogthans 3, meld ons ook deeze, dat Jesus niet alleen uit „ het graf gegaan, maar ook aan zyne Leerlingen zo wel in Judea als in Galüeën verfchee„ nen is. Aan deezen Euangelist moet men , 3, ten aanzien van de gefchiedenis der Opftan-

5» ding,

' (*) Dit verwyt hebben wy afgeweerd IV. Deel. BI. 122. (f) De Lezer merke hier in 'r voorbygaan op, hoe onze Wysgeeren zich in éénen adem tegenlpreken! Deeze Schryver zal bevvyzen , dat de Apostelen geene Bedriegers geweest zyn, en hier fpreekt hy twyfeiachtig, of zy ook de wonderbaare gebeurtenisfen geheel verdicht hebben? Is dit waarheids- liefde ?

Sluiten