Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 De Bybel-geschiedenissem

wanneer er zo weinig onderhandeling, en geheel geene geregelde gemeenlchap tusfchefi de Vol-

milüfJ WL1!cn Ze^en' dacdoor eeneonmiddelyke Openbaring, alles aan Moses is opgegeven, fmaakt naar fabelen en By<*eloof- Ou mondelinge Overleveringen kan men zich' beroepen, maar hoe onzeker zyn dezelve in ge-

ichiedkundige gebeurtenisfen? (*) Deeze

zwarigheid word echter gemaklyk opgelost Wy wihen geerne toegeven , dat Moses zyne berichten niet uit eene onmidiyke Openbaring heeft opgeteekend; Wy gelooven wel eene Goulyse Ingeving en beftiering, maar deeze is onderfcheiden van eene onmidiyke Openbaring. Dan, wat de mondelinge overlevering betreft, van deeze zouden wy de mooglykheid kunnen beweeren, dat zy ten tyde van Moses toereikende hectt kunnen zyn,om hem met genoegzaame zekerheid de gebeurtenisfen, die hy verhaalt te doen weten, wanneer men in aanmerking neemt het lang leven der eerfte menfchen, zo dat van Adam tot Moses deeze overlevering alleen door weinige perzoonen, van mond tot mond zou zyn voortgeplant. Maar wy behoeven ons daar met mede op te houden, alzo het genoegzaam zeker uitgemaakt is , dat Moses van al-oude gedenkttukken gebruik heeft gemaakt, welker bellaan onder de oudfte Volken men niet mag ontkennen , en waar van wy vooral in Moses ee nre Boek de duidelykfte fpooren ontdekken Q). Wy hebben in ons IV. Deel. BI

212.

(*) Edelman Mofes met ontdekten mn-ezichte Me Ge-

m/LS-LÏÏ, Sl"uim :"s dc

(t; Na ViTRiNGA hebben vericheiden Geleerden duide/yk

aan-

Sluiten