is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«22 De Geschiedenissen des O. T.

teekenis gegist heeft. — Meer tot ons oogmerk dient, dat wy zyne bedenking beantwoorden, waarom Abaham verkoos , dat zyn zoon eene vrouw uit zyn gefiacht nam , zo verre, geheel uit Mefopotamïèn} Was het omdat de Kanadniten afgodisch waren ? Abrahams maagfchap was zulks niet minder, Rebekka zelve was aan Afgoden verflaafd. Ik zal hem beantwoorden met de woorden van Hesz (*). „ Voor den erfgenaam ,, van zulke groote beloften, voor hem, die, „ gelyk Abraham, zynen tydgenooten tot een ,, licht van den Godsdienst , en van de daar „ mede verknochte gelukzaligheid veritrekkert ?, zou, was het niet onverfchillig, wat huwe91 hyk hy aanging. De openbaaringen en belof„ ten, door Abraham ontvangen, hadden zo veel betrekking gehad tot zyn echtverbond met Sara, dat hy niet anders kon denken, dan dat het huwelyk van zynen zoon insge,, lyks het voorwerp der Godlyke zegeningen „ wezen zou. Hy herinnerde zich , dat God, 3, fchoon Hy hem weleer gebood, het huis zy3, ner Vaderen te verhaten, echter op geene 3, andere verbindtenis, dan op die van Sara, uit het zelfde huis geboortig, den hoogften ,, zegen gelegd had. Zyn zoon behoorde dan ,, in dezelfde familie te trouwen ; doch dit a, moest hem geene aanleiding geven , om 't „ hndKamdn met Mefopotamïèn te verwisfelen." En een weinig verder: „ Abraham kende de ,, zeden der meeste Kanaanitifche Stammen , en „ wist, dat ze, zo niet afgodisch, ten minften

,, tot afgodery aanleidelyk waren. God had

„ hem voorzegd, dat de maat hunner zonden

» nog

(*) Gefchied, der Israëlit. I. Deel. Bladz. 376.