is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

De Echtheid der Boeken

hy het geheele Boek niet kunnen fchryven (*\ Men zou zich ook misfchien kunnen beroepen op de ongelykbeid van het Geflachtregisner van ' Esra , zo als het opgegeven word i Chron. VI. 3- volg. en Esra VII. i. doch men bedenke, dat dikwils in Geflachtregisters by de Oosterlingen , Genachten tusfchen beiden uitgelaaten worden , waar mede alle zwaarigheid verdwynt (f). Ook heeft Spinoza (§) vergeefsch m i Chron. IX. 2 en 17. willen beweeren, dat dit Boek lang na Esra moet gefchreven zyn, omdat er gefproken word van Huisgezinnen, die het eerst te Jerufalem gewoond hebben, en van Poortiers des Tempels; Trouwens, fchoon Nehemia eerst de muuren van jerufalem herftelde, echter was de ftad ten tyde van Esra reeds bewoond, ook was de Tempel by zynen leeftyd reeds voltooid, dus kon hy van Poortiers des Tempels gewagen. Ondertusfchen,

wie ook de Schryver deezer Boeken geweest moge zyn , dit is zeker, aan derzelver echtheid en geloofwaardigheid kan niemand twyfelen, alzo de Schryver niet alleen zich meermaalen op oude gedenkftukken beroept, maar die ook woordelyk in zyn werk inlascht (**). Ja, uit het onderfcheid tusfchen deeze Boeken en die der Koningen, blykt ten vollen, dat hy de oorfpronglyke ftukken, en wel anderen, dan de Schryver van de Koningen , heeft geraadpleegd, misfchien wel, de Ryks-jaarboeken der Koningen

(*) Hezel /. c. pag. 13. (f) Eichhorn /. c. Bladz. 614. (§) Tracü. Theol. Polii. Cap. 10. pag. 127. CO Eichhorn Inleid, in het O. Teft. II. Deel. Bladz. 580. volgg.