is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OS DE ECHTHEID der BOEKEN

toekomend leven, ia den Prediker eenen Jaateren oorfprong verraad, vervalt, zodra men weet, dat deeze leere reeds zeer oud is, en in Job en

de fchriften van Moses voorkomt (*).

4) Doch men heeft eenige tegenwerpingen opgezameld uit het Boek zelve, B. V. Het zai zeldzaam zyn, dat Salomo zich noemt Hoofdft. L 12. Koning over Israël te Jerufalem; Welk Vorst zou, na de benoeming van zyn Ryk, zich nog naar de Hoofdftad benoemen"? Maar, men bedenke , dat Salomo de eerfte Vorst was, die dit volftrekt van zich zeiven getuigen kon; Saul had eene andere Hofplaats, David zelf had in zyne eerfte jaaren te Hebron zyn verblyf; Salomo alleen was van het begin tot het einde zyner Regeering, Koning over Israël te Jerufalem. — Verders zegt men, de befchryving, die Salomo van zich zeiven geeft, als den wysten en rykften bo.^n allen, die voor hem te jerufalem (f) geweest waren Pred. \. 16. II. 7. kan in zynen mond niet voegen, noch uit zyne pen gevloeid zyn. Hy zal zich toch met zyne Onderdaanen en Burgers niet hebben willen vergelyken; Dit luid ten minften vreemd, met betrekkiug tot den rykdom ; Hy vergelykt zich derhalven met Koningen; Maar hoe kan hy dan van allen fpreken, die voor hem te Jerufalem geweest zyn ? Daar'.was maar een Koning, David, voor hem te Jerufalem geweest ? Op deeze, als men wil, tweeledige bedenking, antwoorde ik: i) MiCHAëLis heeft te recht aangemerkt, dat

er

(*) Zie ons 11. Deel. Bladz. 251.

(f) Of men hier leest te Jerufalem , of over Jerufalem, zal op het zelfde uitkomen. Te Jerufalem, is toch over Jerufalem Hoofdft.