is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van G.N. en V.v.O. behelsende aanmerkingen over het Zaamenstel der zuivere wysbegeerte [...] door [...] G.S. Steinbart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x VOORBERICHT.

van'Honden greerig aan te grypen, byzonder, wanneer het in eenen niet onaangenaamen flyl befchreeven is , en de opfleller de houding en de taal van eenen veel beloovenden Zwetzer aanneemt. Wie daarom in deeze dagen iets groots wil fchynen, en de lof der meenigte wegdraagen, die doe flegts eenen Houten Hap, die de weinige denkende Tydgenooten, wegens zyne vermeetelheid, doet verbaasd Haan, en hun het ongunflig oordeel afperst om den Schryver eene plaats in het Dolhuis waardig te oor* deelen, en het zal hem welhaast gelukken van'veele zinnelyke Menfchen , wien de geheiligde leeringen van den Christelyken Godsdienst geweldig floot'en, geroemd; en van veele onbedagtzaamen , die tegens eene ernflige opmerking en onderzoeking van de gronden der godsdienfligc waarheeden, als eenen vermoeienden last., opzien; gelyk ook, van veele üaafachtige beminnaars van al wat eenig voorkoomen van nieuw heeft, openbaar toegejuichd te worden. — Wie nu deeze dingen een weinig nadenkt, dien zal het niet langer onbegrypelyk voorkoomen,

— noch