is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van G.N. en V.v.O. behelsende aanmerkingen over het Zaamenstel der zuivere wysbegeerte [...] door [...] G.S. Steinbart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xii VOORBERICHT.

zyne genaadige en- alvermoogende hand kan de zwakke poogingen zyner Schepfelen daartoe als middelen zcegenen. —- m dit vertrouwen dus, en met deezen wensch, worden deeze Brieven , waarin des Hoogleeraars Hellingen onderzogt, en onze Godgeleerden tegens zyne lasteringen verdeedigd, en de middelen en wegen, waardoor zyn Hoog Gel. het vertrouwen van veele Leezers heeft weeten te gewinnen , naader ontdekt worden, mede in het licht gebragt.

Dan voornaamlyk wordt hierin het nut beoogd .van waarheidlievende; Tydgcnooten, wier zinnen wel niet genoeg geoefend zyn tot onderfcheidinge van goed en kwaad, maar. die nochtans oprecht naar .wyshcid en waarheid vraagen. — En moogcn deeze Brieven, onder des Hemels genaadig Bcftuur,. daartoe medewerken , dat de zoodaanige tegens de verleidende Schriften deezer eeuwe geflerkt, en in het allerheiligst geloof der Christelyke Waarheeden bekragtigd werden, zal ik my derzeiver uitgaave niet beklaagcn..-—- En mg ik vervolgens verneemen ,