Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Itadz. i.

EERSTE BRIEF.

Myn Heer;

JBy het. openen van deezen , zal UE. zich misfchien bewonderen , dat ik de vryheid genomen heb uwe aandacht yan andere zaaken door eenen zoo langen brief af te trekken. D'an trtyne vryrnoedigheid, hoopik, zalbyUE.verr fchooning vinden, zoo dra ik de reedenen zal opengelegd hebben , welke my hier toe bewoogen, waartoe ik deshalven van (tonden overgaa.

Wanneer ik onlangs in de Stad was, geriek ik aldaar iti een gezelfchap van onbekende Heeren, die Lieden van fmaak fcheenen,, en ons Land beklaagden yan wegens dé oude. Vooröordeelen, welke nog by de meefte Inwoonders , bovenal by de Gereformeerden, heerschten, en , gelyk Zy de leer van Jefus Christus gantsch ontcierden, alzoó den voortgang van godzaligheid en gelukzaligheid zeer ftremden, en veelen tot dweepery of vrygeestery deedert vervallen. .. Men roemde intusfchen het geluk van andere Landen, bovenal van het Brandenburgfche, alwaar de oogen der meefte HQogleeraars en Leeraars reeds geöpen'd waren, en.men met veel vrucht de handen aan het werk floeg om het Christendom te zuiveren van veele verkeerde Schoolfche (tellingen, en de leeringen van veele onbegryplyke verborgenheden, welke, eertyds uitgebroeid in de herfenen van Athana/ius en Augustinus, in deeze verlichte dagen ondraaglyk waren,. —:— Gy kont ligt afheemeri J Waarde Vriend ! hoe ik hier onder gefield was, ei) dat ik niét konde nalaaten de leeringen, welke de grohdeh myner toenmaalige hoope behelsden, en waaruit ik méenigwerf veel troost en ruste des gemoeds verkreegen had, met al myn kragt tegens deeze aanvallen te verdcedigeri. Dan wel haast viel my het gehèele gezelfchap tegen, de,een door deeze en een ander doorgeeiieredenen; tervvyl andere myne onnozelheid beklaagden, nvyneoudèrjyetfche denkbeelden belachten, en over my, als in verlichtinge nog eenige eeuwen ten agteren, meesisailden.

Sluiten