is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PIETER REMPELAAR. 93

Bouwgronden eene van deeze driederlei mest, onder uitfluiting der beide anderen , best overeenkomt , zal ongetwyfeld de paardemest erkennen voor den vruchtbaarften dienst der Kleigronden, de fchaapemest voor dien der Veengronden , en de rundermest voor die der Heigronden. Hy zou dan ook, overëenkomftig met deeze uitfpraak, van gevoelen kunnen weezen , dar. het (Trekken zoude tot aanmerkelyke verbetering dier verfchiilende gronden, indien de Boeren de mest, op een gemakkelyke wyze, over en weder konden verruilen, in diervoegen dat de een de paaroe- of runder- of fchaapemest in gebruik kreege van de twee anderen Misfchien zouden zy, die niet verre van eikanderen afwoonden, deeze ruiling konnen in 'c ■werk Rellen. Maar ter plaatfe van eenen te Oit«eftrekten afftand, waar goede wegen ontbreeken , of waar de gelegenheid niet toelaat, genoegzaam ruime flooten of eene vaart te hebben, fchynt zy al te bezwaarlyk. Hier en elders zou het voordeel niet tegen de kosten kunnen opweegen. Dit gevoelen dan, hoe fraai in de befpiegeling, kan over 't algemeen niet doorgaan.

L. Maar het geene ik gaarne wenschte tertoetfe te brengen, was, of een Kleiboer zyne rundermest, een Veenboer zyne runder of paardemest, en een Heideboer zyne paarde- of fchaapemest, niet derwyze zoude kunnen toerigten , dat zy vac alle deeze mestftoffen een afzonderlyk gebruik maakten op zodanigen zelfden Bouwgrond, als zy oordeelden daartoe bekwaamst te zyn, agtervolgens deszelfs hoogere of laagere ligging of eenige andere byzondere hoedanigheid. Ik zou niet minder gaarne begeeren te weeten, of zy zich alsdaa op den

duur