Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin Voorbericht.

Advokaat op de KeiZersgragt , by de Beereftraat, te Amfterdam.

Voorts zyn de. Wetten, waar op de Maatfchappy naa eenenPrys Iaat dingen, te vinden ih het Voorbericht, voor het eerfte Deel haarer Verhandelingen geplaatst.

De Maatfchappy heeft thans hier by niets meer te voegen, dan alleen dat zy verzoekt, het geen men met reden van waare Vaderlanders verwachten kan , derzelver aanhoudende aanmoediging en onderfteuning: daar zy zich , voor haar eenig doelwit, niets dan de bevordering van het algemeene welzyn , door het vermeerderen van nutte kundigheden , blyft voor/tellen.

Uit naam van de Maatfchappy-*

sfmfterdam den 27M van t Wintermaand ,787.

Secretaris.

Sluiten