Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE VLA.STEELT. 2§

ten , want, daar in voorgaande Eeuwen het Vlas door de handen der teelders zelve met derzelver Huisgezinnen ten eigen gebruike verwerkt wierdt , daar ziet men thans, dat hetzelve, voor het grootfte gedeelte, niet op die plaatzen bewerkt wordt, daar het geteeld is , maar naa deeze plaatzen wordt heen gevoerd , om verder bearbeid te worden, waar door het aan die plaatzen, alwaar het geteeld wordt, en de Producten zelfs vallen , dat voordeel niet geeft, dat het anders wel zoude geeven kunnen.

In de Wieringerwaard gaat men dus met het Vlas te werk. Het Vlas, dat daar verbouwd , en op het Veld ftaande verkogt wordt, flyt men aan de Vlasfers - Baazen, (byzonder. plagten die van Lisfe hier veel heen te trekken , om dit Vlas op te koopen) of het wordt verkogt aan huurders of daggelders, welke aldaar in de Wieringerwaard; en aan de Poeldyk woonen. De Vlasfers, die van Lisfe thans nog in 't byzohder , koopen het beste Vlas op van de Boeren, welke hier wonen, en hun Land 'er mede gedeelelyk beteeld hebben. Ten dien einde gaat men ettelyke maaien voor St. Jan in den Zomer (wanneer het Vlas, reeds gewied zynde , in zyn beste fleur, zal het goed zyn, ftaan moet.) om hetzelve te bezien hoe het ftaat , en koopt hetzelve by het fneea , zynde E 5 al-

Sluiten