Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. VE R HANDELINO

de hand in 't fpinnen bedreeven, toegefteld hier by te voegen, op dat de Heercn Leden der Soaetett, die zich te regt zoo veel aan deeze zaak laaten gelegen leggen, her verfchil mogen zien, en de fterkte van beide beproeveni zo het niet ter beflisfing voldoet, te zeggen dat heele aanzienlyke dorpen, ware 't bleeken niet de beste manier, de andere niet verhaten zouden hebben. Indien meerder blankheid en fterkte de twee waare deugden van 't beste gefponnen Vlas zyn, dan zal, meen ik, volgens redeneering en ondervinding, het gebleekte Vlas de bovenhand van 't in water geroote hebben, en het is geene beuzeling onze Landgenooten daar van te overtuigen, m* Men zou meer proeven daar van kunnen neemen, indien dit gezegde niet toereikende fchyne' en de Sociëteit heeft in dit geval niets anders te doen , dan zulks met een woord te kennen te geeven, wanneer men, zo dra de nieuwe Vlasteelt van den jaare 1784 begint, dezelve in 't werk zal ftellen. Zal men Vlas teelen in kleigronden , die verfchillende kunnen zyn, te weeten, zwaare of bastaard klei, dan zullen, myns oordeels, deeze twee volgende manieren de beste wezen.

Omeenen akker van zwaare klei tot de Vlasteelt bekwaam te maaken. moet men denzelven zomer-vooren of zomer-veegen, het geen genoegzaam bekend is , èn dus niet behoeft

ver-

Sluiten