is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII.Onderh. 79

of den looper , tegen de zon houdt, De

r 1 j- NEWYZER-

naarmaate zy een andere evenwydige KUNST. lyn, min of meer van den evenaar wykende, befchryft, zal het eind van haaren ftraal eene diergelyke evenwydige lyn befchryven aan den anderen kant van den evenaar; en de reden, waarom in deeze werktuigen, zoo verre van elkander , de uitwerkfels dezelfde zyn, is om" dat de cirkels van alle deeze werktuigen onderling evenwydig, en tevens evenwydig met hemelcirkels zynde,de ftraalen der zonne juist op den zelfden graad vallen op den zelfden dag; en alle deeze ftraalen zyn zoo evenwydig met elkander, dat zy, om zoo tefpreeken,dezelfde ftraal zyn , of liever een famenloop van licht, beftaande uit evenwydige draadjes. Weshalve, indien ik onder de middenlyn H E van mynen middagcirkel PHRE, als onder eeneraaklyn, eene nieuwe fpheer, een' anderen middagcirkel van den zelfden ftraal als de vorige bedenke of trekke, dan zal de zon alzoo getrouwelyk haaren ftraal den 2.1 Juni op den 23 graad van afwykinge fchieten, door het middenpunt van deeze tweede fpheer, als zy het zelfde uitwerkfel zal

doen