Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

VERHANDELING

zo zy anders hunne zaek recht verflaen en oplettende boeren zyn. Te weeten , met hec gewasch van 't Winterftroo is uit de diepte beneden de fneé" van 't ploegyzer in den voortyd het opflag van 't Heermoes onverhinderd boven gekoomen en .opgegroeid, en het zelve worde overzulks met de graenhalmen ten zynen tyde afgemaeid, en in de fcliooven mede opgeboscht. Van Zomerflroo nu is dit niet te vreezen; omdat in 'c vooijier het Land, op welk het is gewonnen , was geploegd en uitgeëgd , en hier door de voor den winter bereids gevorderde fcheuten van 't Hecrmaes (gelyk *, c, d Fig. i ) in den grond zyn afgefneeden , met de Egge bovengehaeld,en belet te gelyk met hetgraen pp te fchieten.

'T zyn de dagelylfche ondervindingen van deeze eere en andere Nadeden,die de Wei- en Bouw landen onder dat Pituperium gebragt hebben , van welk hier bevoorens door den naerfligen Plinius is gefproken, en welk daer nog op ligt. Noem een Land Hecrmoewg , en gy geeft hec eenen naem die algemeenen affchrik baerende des zelfs waerde doorgaens aenmerktlyk vermindert (*_).

(») Het befef hier van maekte op zekeren Boterboer zoo diepen indruk, dat hy, door eene te gemoedgracving tot op dc Derrie het Heermocs niet mogende keeren, een' viel fuffic,anten muur van klinker in den grond liet metftlen (tot ftuiting van dien Unjer) ter geheele breedte yan het ftuk Iands het welk snders ftondt befmet te worden.

v.

Sluiten