Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. ai

getracht, door eene, zoo veel mogelyk onafgebroken , opvolging van uit elkander voortvloeiende , en zig onderling ophelderende Hellingen, zoo veel te meêr licht en klaarheid, tot eene betere beoeffening, voorttebrengen \ en heb, om dit oogmerk te bereiken, aan de zoo evengenoemde de wederlegging van byzondere valfche begrippen en gewoonten, als de natuurlykfte en beste, moeten overlaaten. % Ook was het gemelde hoogstwaarfchynlyk niet de zin en meening van het verlicht Genootfchap in de opgegeeven vraag. Doch of niet kwaalyk gedaane voorilellen ook onder de misbruiken en verkeerde gewoonten te rekenen zyn, die hier wederlegd moeten worden, ten minften als men in aanmerking neemt, dat zy in 'c vervolg nog misbruiken en verkeerde gewoonten zouden kunnen worden ? Dit is nisc omvaarfchynelyk. — Alleeniyk ook zou dit, onzes bedunkens, dit werkje wydloopiger, en voor den gemeenen man onbruikbaar rer gemaakt hebben.

Daarentegen hebben wy % onder den God. delyken byftand, voorgenomen, terftond na deeze, eene meêr uitgebreide Verklaar ing van deeze onze Eerfte Gronden der Verloskunde by de Koeijen voor Natuur-Onderzoekers en be~ kwaame Landlieden opteftellen, waar in wy al het geen, dat wy hier, ter bereiking van een verfchillend oogmerk, hebben moeten overflaan zullen verhandelen. Onder anderen

b a zul-

Sluiten