is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2Ö VERHANDELING O VÉR HET

de meeste juist niet als zeer moeijelyke verlosfingen aantezien. Nademaal fiechts de vertraagde verlosfingen met den fluit vooruit, en die foort van fcheeve ligging, als de pooten naa achteren gekeerd zyn, alleen die geene zyn, die, zelfs by eene regelmaatige en goede behandeling, voor aanmerkelyke zwaarighedèn bloot ftaan.

§ 3<5o- Wat de behandeling zelve betreft * zoo heeft men wegens de eerfte clasfe daarop te zien, dat de ontbrekende poot in de behoorlyke ligging ter geboorte kome; in de tweede clasfe, dat, door de zydelingfe keering, de tegennatuurlyke richting vanher lighaam, en het geen den voortgang der verlosfing kan verhinderen, in de natuurlyke veranderd worde; doch hoe men omtrent deeze beide moet te werk gaan, is reeds in de III. Afdeeling, VII. Hoofdftuk, verhandeld.

§ 366. Daar ondertusfchen de verlosfingen, zoowel van de eerfte als van de tweede clasfe , met betrekking tot den tyd, dat zy geduurd hebben, eene aanmerkelyke verandering in gefteldheid en uitzicht ondergaan , zoo dat niet alleen de volkomen verlosfingen met den ftaart vooruit, maar ook de onvolkomen, of de eigentlyke verlosfingen met de pooten vooruit, als Hechts eene poot vooruitkomt, door verwaarloozing, in veel zwaarere dubbelde

ver-