Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«34 VERHANDELING ©VER HET

$ 381. Derhalven is de dwarsligging meêi? gefchikt tot eene verlosfing met de pooten, dan met den kop vooruit, en deeze ftelling gaat by alle foorten van dwarsliggingen door. Wegens de naa vooren gekeerde dwarsligging, zal niemand tvvyfelen , dat zy zig niet altoos het gefchiktst tot de verlosfing met de pooten vooruit laat bewerken; doch hoe omtrent eene achterwaarts gekeerde dwarsligging te handelen zy, heeft vooraf nog eene verklaaring noodig.

§ 382. Wy pryzen dus, in alle dwarsliggingen, en ook in andere gevallen, waarby op geene andere wyze de achterpooten te bereiken zyn , een, door ons ten dien einde uitgedacht, Inftrument aan , dat gelyk wy ons vleijen , aan het oogmerk beantwoorden zal, daar het tog voornaamelyk op aankomt. Hetzelve beftaat in een' langen , aanmerkelyk naa vooren geboogen, en aan 't end in een' regten hoek omgeflagen haak (*). Wanneer

(*) W7 hebben,op deXII Tlaat, fig. r., van dit Infirument eene aftekening gegeeven, alleen met oogmerk, om ons gezegde op te helderen , zonder te eifchen, dat iemand, die daarvan gebruik wilde maa« ken, zig juist aan de opgegeeven maat zou moeten binden. Misfchien vind in 't vervolg een Beoeffenaar, iia eene en andere gedaanc proef, dat dit Inftrument over het geheel te lang is, van vooren te zeer uitge-

boo-

Sluiten