is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLOSSEN DER KOEIJEN. 331

van belang zoude kunnen fcheelen. Nogthans zyn 'er eenige, die in het eeten en drinken eenigzins verminderen , en deeze fchynen, in een'hoogeren graad, door de ziekte aangetast te zyn. Voor 't overige ontdekt men geen koorts, geen korten adem, geen liaan der zy. den ; ja het fchynt, dat haar niets anders hindert, dan dat zy niet kunnen opftaan. Ingeval egter deeze omftandigheid langer dan drie of vier dagen duurt, binnen welken tyd het dikwyls van zelve overgaat, dan is de ziekte geyaarlyk, en eindigt doorgaans met den dood.

§ 545. 'Er ontftaat, in dit tydvak,ook wel eene koorts van weinig betekenis, die doorgaans over 't hoofd gezien word, om dat ze Zig door geene in 't oog loopende toevallen vertoont; de eetlust vermindert hoe langet hoe meêr; de koe teert geheel uit, doch ligt Voor 't overige ftil, tot dat ze in de derde of vierde week, na eenig heen en weêr liaan, fterft. Zommige krygen vooraf nog een bloedigen loop, waarby ze geheele Hukken geronnen bloed kwyt raaken.

§ 546. Deeze ziekte treft doorgaans vette, en tevens zulke koeijen, welke,by de verlosfing , veel hebben uitgedaan, of daarby hard en ruuw zyn behandeld geworden. Als koorts befchouwd zynde, fchynt zy, volgens haaren aart, ten deele onder de foort van rottende,

en