Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTWOORD

OP DE

VRAAG,

9, Kan men, terwyl in de Verëenigde Provintien, en „ voornamelyk in Holland en Westvriesland, zeer ,, veele gronden, zedert onheugelyke tyden, altoos in den „ ftaac van Weilanden gebruikt worden, met reden onder/lellen, dat deeze handelwyze , voor den ,, Bruiker of voor den Eigenaar, de vosrdeeligfie zy ? enz.

VOORGESTELD DOOR DE

MAATSCHAPPT, TER B E VO DERING FAN DEN LANDBOUW, TE AMSTERDAM.

J)aar ik altoos een grooten lust voor den Land- en Veebouw gehad heb, daar ik niet alleen gepoogd heb, deswegen eenige kundigheid te verkrygen, maar ook van veele proeven , door my of anderen genomen, aantekening gehouden heb, en onder welke 'er verfcheiden zyn, welke op deeze Prys-Vraag eenen regtftreekfehen invloed hebben, daar kon het niet anders dan voor my tot een byzonder genoegen zyn, dezelve ter beantwoording te zienopgegeeven; temeer, daar het opzigt, *t A 3. welt

Sluiten