Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55a RESOLUTIEN, 1785.

s, Vermits men veel moeite heeft, om hekwaame „Vroedvrouwen aan te winnen, en inzonderheid ten „platten Lande , daar men minder gelegenheid en geldmiddelen vindt, om zich van een Froedmeefter te „ bedienen, acht het Departement van Maas/luis het „van de uirerfte noodzaaklykheid, (vooral daar merï ,,in den Jaare 1782., zie Re/ol. bladz. 302. een hier „over opgegeven Conceptvraag, onder de nuttige Voorstellen van den Jaare 1781. op N°. 241. bl. iio. „ geplaatst, heeft geroyeerd, "> deeze Vergadering op „het ernftigfte voortedraagen : of men niet konde en „ behoorde goedtevinden, een zeekere Som te bepaa„len, gelyk voor de Zeevaart en Visfeheryen, het zy „jaarlyks, het zy provifioneel, tot het formeeren van „ een fonds ter aanmoediginge van het onderwys der „Vrouwen in de Vroedkunde, zoo voor die zulk een „ onderwys verrichten, als voor zulke Vrouwen, die „zien daardoor bekwaam laaten maaken , ten einde „hierdoor veele Kraamvrouwen en Kinderen tebehou,^den, en dus de bevolking, als den eerlien en voor„naamfleu gronüfhg van al wat Oeconomifcb kan gedoemd worden, op eene betaamelyke en allezints „lofwaardige wys te bevorderen ?

( Was getekent.)

Adr. van der Jagt.

En is Conform Art: 195 der Wetten, eerst in omvraage gebragt zynde , of deeze zaak zou worden in overweeging genoomen,om dat daarop by eene voorgaan * de algemeene vergadering was gereioiveerd, met eene meerderheid van ruim drie vierde der Hemmen het Zelve gearresteerd , en daarop de zaak ten principaa-

le

Sluiten