is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIV. Onderh. 381

onze oogcn, noch hoe haare wording De in de lighaamen is. God, die alleen Verwew" dezelve werkt, en ons niet noodig heeft om de fchynbaarheden , die tot merk der voorwerpen ftrekken, te fcheppen, heeft de kennis daarvan voor zich zeiven behouden. Newton, die zich lang op deeze kennis toegelegd heeft, zeide dat hy de verfcheiden plooijen, die de grondkleuren des lichts neemen, als zy door eene glazen kantzuil gaan , wel kon nagaan cn meeten; maar dat zyne dienstmeid al zoo veel wist van den grond der weezens als hy. Dat weinige , 't Welk hy meende bemerkt te hebben, wordt hem tegenwoordig nog betwist. Ik hebbe u eene befchryving zyner Gezichtkunde gedaan, en gykunt die, welke Vader Castel tegen de zy- , ne ftelt , nazien , zoo uwe nieuwsgierigheid groot, genoeg is om u daar toe te dry ven.

Onze ftaat verandert, als het aankomt op de maatfehappy , waar over God ons de zorg en het beftier tocbetrouwd heeft. Wy vinden 'er werklieden in, die vernuftig genoeg zyn om kleuren voort te brengen , of om dezelve tot

on-