Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLUTIÈN 1783.

33£

'Amflerdam, Gouda cn Middelburg om ftaande deeze Vergadering rapport te doen.

Voorts is getreeden tot overweeging van Art. I bevattende een voorftei van 't Departement Leyden luidende m dezer voege. 1 '

Het Departement van Leyden fielt voor, „ daar " vailit'l!CleUOp 5e^Pinwerknietvooraltoos^

èS^'^^V*?10*1"* zichbehou. r ?Jnar,yks dezelvere vcran. » deren of te continueeren: of aan het oogmerk " f^^zngderSpin-Sehoolen^ beSzcu., fe voldaan worden met de Prysvrna^en, ,77pal " Sdel?nfe?rm tefte,len' Want'thansmoe* StrnZni*Ch00,lenvan een getal kinderen ZS?dT Iooren^efteld Ernaar de hoog. " l t ff 'de meefte Schooien dingen cn onder „ malkander lootende, dezelve maar ééa van hun te

geh^i', kd3n,blyVen a,le die -deren,vve!ke een Shonïn a f" eCn Santfch Rebben bezig ff^^'Verilookenvaneenigcncouracement en ftStt honing, dan En £ » geinnten Kans, voor hun nay ver,een geheel Taar hn»

§ y j* f1 Schoden van minder kinderen min» der mededmgers hebbende,of de gcheele premie * ™ trekken, of door hft E

„ van looters daar toe meerder in kans flaan,dafdie » bovengenoemde. aan cue

Sluiten