is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien, genomen by de zesde algemeene vergaderinge des oeconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem; op den 18. juny 1783. en volgende dagen aldaar gehouden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLUTIÈN 1783. 4u

En te roijeeren N. 128, 129, 130, 131 en 132.

Maar te Ar re ft eer en N. 135.

Ook is, overeenkomfh'g met de Concepevraacren van 1783, bl. 61, N. 134, genomen de volgende Refolutie :

Terwyl de byzrndere foorten van Onkruid , zoo in Koorn- als Weilanden in ons Vaderland vallende , niet op alle plaatfen eveneens genoemd worden en, daardoor het nut van de middelen tot uitroeijing van hetzelve, die reeds voorgefteld zyn, ofnog mogten yoorgelteld worden, minder algemeen is,- zo wordt ieder Departement verzogt, om aan Heeren Directeuren, tegen den eerlten September 1784, zooveel mogelyk , te willen toezenden een plant van ieder der verfchillende foorten van onkruid, welken gevonden worden in de Koorn- of Weilanden van die Provincie, of dat Diitrift, alwaar het Departement zig bevindt ; met byvoe^ing niet alleen van den mam , waaronder zy by de Kruidkenners , maar ook van den naam, of de verfchillende naamen, waai by dezelven in die Provincie, of dat Diitriór., bekend zyn; als mede, of in het Koorn- of in het Weiland , of ih beiden, gevonden worde; en op welke foori van

gronden : om , hieruit, vervolgens te for-

meeren een algemeen Regiller dor verfchillende foorten van Onkruid, met de benaming . zo der Laryrifche , volgens de gebruiklykfte Herbaria , als"de Nedcrduitiche , zo" als dezelven in de verfchillende ftreeken van ons Vaderland bekend zyn: en daarvan, Gg 4 dour