Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. wrv

laatfte oogenblikken : over toekomende genoegens: of men elkander in de andere wereld wederzien en herkennen zal: zijn dochier is v.n Menfenberg vertrokken, om naar Karelsrust overgebragt te worden: hij beveelt haar mede aan in het opzicht van porr: dit zal wel zijn laatfte brief weezen: hij zal over zijn vermogen befchikken, en eenige aanwijzingen daarover door horn laaten opftellen: hij prijst de zorgvuldigheid, welke deeze benevens zijne overige bedienden in zijne ziekte hem betoonen.

Een -en- veertig/ie Brief. Doctor pork, in Hamburg , aan carolina felmer, in Ofrenbach. . . • . . .251

Brenger deezes zal haar oplosflng geeven, waarom men haar den brief uit Holland terug gezonden heeft: gelukwenfching tot haar aanflaande huwelijk: over mildenburg's toeftand.

Twee-en-veertig/Ie Brief. .Carolina van der hart, geboren f e l m e 11, in Offenbach , aan Doftor porr, in Hamburg. . 253

Zij is door de onverwachte komst van haaren broeder l o de wijk — want deeze was de brenger van den voorgaanden brief—op de aangenaamfie wijze verrascht: befchrijving deezer ontmoeting en van de daarop gevolgde bruiloft: haar broeder verkiest niet in de zuidelijke, maar noorder-gewesten van Duitschtand zijn woonplaats te neemen. ■

'■Drie-en-veert gfte en laat/le Brief. De Opziener h 0 r n , 111 Walilberg, aan Doftor porr, in Hambuiï- «... 257

Vervolg van een dagboek over mit. denburg'» ziekte : het loopt ras ten einde: hij heeft beurtelings kalme en benaauwde oogenblikken: hij maakt een fchikking over zijne begraavenis en over andere zaaken na zijnen dood : hij wijst het bezoek van een roomfcb Geesilijke van de hand : de braave proteffantfche Predikaat in de plaats bezoekt hem uit viiendfchap • de Rentmeester ne..ke is op verzoek van horn aangekomen: met mildenburg fchijnt het zich te zullen * * ■*

Sluiten