Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAN DBOUW te SURINAME, aii

ieder akker moeten zetten; want, zo als men ml de boomen behandelt, is de ftam van onderen tot boven zo vól takken, weiken r.ederwaards hangen, en op elkander liggen, dat by geene mogelykheid de lucht of wind daardoor kan lpeek n, terwyl op> de voorgeftelde wyze van planten, de kleine tak. ken uit verfcheidene groote tokken komende, ook meer van elkander verfpreid zullen zyn, en derhalven de invloed van lucht en wind beter zullen genieten.

Op deeze wyze van eene' plantagie aanteie^gen, zal men tweegewigtige tegenwerpingen konnen maaken, tot welker onderzoek Wythar's zullen overgaan*

De eerfte is dat dezelve eene reeks van 18 j •artri vereischt, alvoorens een plantagie, op 500 akkerland, in ftaat is, om jaarlyks 9^000 pond coffy te konnen maaken; dat de planter geen noop heefc, om vóór dien tyd, na betaaling van zyne interesfen ent kosten van onderhoud, iets van zyn capüaal te konnen aflosfen; dat , zo hy d*n eerst daaraan moet beginnen, zyn leeftyd te kort is, om zyne plantagie in vryen en onbelasten eigendom te bezitten.

En de tweede. dat de voorgeftelde rekening niet doorgaat , vermits men dagelyks by ondervinding ziet, dat op de meeste plaatfen de achterl m le , zelfs aan jeugdige boomen, minder coffy geéfen. dan de vóórlanden voordsezen gegeeven hïob.n.

Wat aar-gaat het eerfte, ik beKen dat deëzè tegenwerping gegrond is,- ook ben ik in 't ai^eO a

Sluiten