Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUW te SURINAME, 323

Behalven de vier producten van welken ik tot hier toe gefproken heb, kent men nog anderen, die in andere landen worden aangekweekt, naamlyk de Indigo, Rocoe ofOrleaan, ryst en tabak, en van welken ik in weinige woorden, nu zal berichten hoe het daarmede, in Suriname gelteld is.

ZESTIENDE HOOFDSTUK

Wan de overige voortbreng}els deezer Colonie* Van de Indigo.

De Indigo is een plantgewas dat ter hoogte van 4 a 5 voeten opgroeit, men vindt op veele plantagiën nog overblyfzels uit welken men klaarlyk zien kan dat hetzelve eertyds aldaar aangekweekt is; men vindt in óeSavanen of weiden veele planten van dit gewas, dat als onkruid voortkweekt, zo wel op hooge als laage landen, op vette als magere gronden , zo wel op zand als op de klei. ' Thans heeft men geene indigo-plantagiën meer; alle de oude plantagiën zyn verlaaten; het zy dat deeze verwltof in vroeger tyden te laag in prys is geweest, dan dat de planters daarvan konden beftaan; of dat de menigvuldige Iterfce onder de negers, die men,volgendsfemmigefchryvers,op de indigo-plantagiën heelt gehad, hun een tegenzin in dit voordbrengzel heeft gegeeven; het zy eindeiyk, dat'de zwaare en langdutirige ftortregens, die men jaarlyks, X 5

Sluiten