Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

333 VERHANDELING over des

vooral geduurende den Grooien regentyd heeft, oor* zaak is, dat dezelve minder opbrengt,als op de Fran* fche en Enge'fche eilanden, welken zulke zwaare noch zulke langduurige regens niet hebben: men heeft van tyd tot tyd wel eenige proeven genome,:., die voor zo veel ce qualiteit aangaat, zeer veel beloofden , en ongetwyfeld door de ondervinding zouden verbeterd zyn geworden, maar dee^e proeven zyn tiet vervolgd ; indien het hierna iemand mogt gelusten , dezelven te hervatten , kan hy gerust zyn, dat de plant wel wil voordkomen , en dit is aljes wat men heden ten dage daarvan kan zeggen.

Van de Rocoe of Orkaan.

De Rocoe is een Boomgewas, en groeit zo hoog als de pruimboomen in Holland; het blad is ligtgroen van kleur , met donkergroene aderen , en maakt geen fraaie vertooning ; de vrucht is van grootte als eene amandel, die nog aan den boom is^ maar vol (lekeis gelyk eene castanie,- ryp zynde . is dezelve van eene zeer fchoone carmofyn roode kleur: offchoon deeze boom byna overal zeer wel groeit, en veele vruchten voordbrengt, wordt , dit gewas niet als een voorwerp van piantery aangekweekt, waarfchynelyk'om'dat hetgeen middel van beftaan is; de Indiaanen kweeken het cp alle plaatzen, alwaar zy zig nederzetten, vermits zy deeze vcrwftof gebruiken om hun gantfche lichaam, zelfs 't hair van hun hoofd, daarmede te befmeeren, maar verkoopen het niet, en hunne aangeborene onverfcliilüg.

Sluiten